Coś dla Sportowca

Mocne strony judoczki

[English below]

Jakie cechy charakteru pomagają w sporcie? Co powoduje, że pomimo porażek – brniesz do przodu? Jak można świadomie dbać o swoje mocne strony?

Będąc małą dziewczynką, razem z siostrą, “umilałyśmy” rodzicom (i ich gościom) każde spotkanie. Nasz zespół nazywał się “Lalamido”, a my recytowałyśmy wierszyki, tańczyłyśmy, popisywałyśmy się. Pokazy były naturalne, niczym nie wymuszane, spontaniczne. Towarzyszył im lekki stres (który pamiętam nawet dziś), jednak zawsze oklaski i pochwały rekompensowały nam wszystkie lęki. W szkole podstawowej pełniłam rolę gospodarza klasowego, w przedstawieniach grałam główne role, a przy tym byłam sprawna fizycznie. To właśnie wygimnastykowanie dodawały mi pewności siebie.

Łagodna droga = Judo

Potem zaczęłam przygodę z judo, które nauczyło mnie wielu bardzo, ale to bardzo, przydatnych wartości. Dużą w rolę miał mój trener – Jarosław Mroczko. Bardzo szybko nauczył nas szacunku – do niego, do przeciwnika, do kolegów z maty. Ukłon w judo jest bardzo ważny – kłaniamy się przed i po walce, przy wejściu i zejściu z maty, dobierając się w pary do ćwiczenia. Początki mojej sportowej drogi nie były łatwe. Pierwsze 4 lata notorycznie przegrywałam. Nauczyło mnie to pokory, bo okazywało się, że nie jestem najlepsza. Ale dzięki temu zaciskałam zęby i ćwiczyłam jeszcze mocniej co można nazwać upartością lub konsekwencją. Poza matą, już w liceum, kierowała mną samodyscyplina – kiedy koledzy siedzieli “na murku”, ja jechałam na trening. A w domu miałam się stawiać max. o godzinie 22:00 – tu pilnował tego tata. Pomalowane włosy, paznokcie czy makijaż, w trakcie treningu nie wchodziły w grę. Dodatkowo judo jest sportem dla ludzi inteligentnych – wykorzystuje się w nim błędy przeciwnika, używając przy tym minimum siły. To wcale nie takie proste jak się wydaję. Oczywiście są też aspekty pozasportowe. W trakcie obozów, zgrupowań poznaje się wielu nowych znajomych, rodzą się przyjaźnie. Nastolatek staje się bardziej samodzielny. Zauważa, że jak nie posprząta w pokoju, to będzie miał bałagan – mama nie pomoże. Na marginesie, kiedy moje córeczki to zauważą? 😉

Analiza mocnych stron

Niedawno, czyli prawie 10 lat po zakończeniu treningu wyczynowego, postanowiłam zrobić Test mocnych stron Instytutu Gallupa. Chciałam sprawdzić swoje silne strony – mieć to na piśmie. W podstawowej wersji ma on za zadanie wyłonienie 5 (spośród 34) najważniejszych “talentów” badanego. Czym jest owy talent? Talent to wrodzony i powtarzalny sposób myślenia, odczuwania i reagowania, który może być produktywnie zastosowany. Po odpowiedzi na 177 pytań, zaznaczając 1 z 2 odpowiedzi, której jesteśmy bliżsi – otrzymujemy raport, w którym opisane są nasze mocne strony. TOP 5 to sedno sprawy – dostajemy ich opis oraz jak możemy je wzmacniać i pielęgnować. Badanie kosztuje 15$, jednak korzyści jakie niesie są bezcenne. Możemy skupić się na swoich najmocniejszych cechach. Podobnie w judo – skupiasz się na kilku technikach, które wykorzystujesz w walce i je doskonalisz. Dlatego znając swoje talenty, możesz działać efektywniej, przez co twoja produktywność (w życiu, w pracy, w sporcie) wzrasta. Masz tu największe pole do rozwoju i najszybciej dojdziesz do celu. Dlatego polecam go nie tylko biznesmenom i menadżerom, ale również sportowcom.

Moje mocne strony

Mój wynik nie był zaskoczeniem. Moje 5 talentów to (test jest po polsku, wyniki po angielsku):

1. Communication – Komunikatywność

2. Woo – Czar

3. Focus – Ukierunkowanie (zapewne pomogło mi w judo)

4. Activator – Aktywator

5. Relator – Bliskość

Każda z wypisanych cech może być dojrzał lub nie. Jednak opis każdego poszczególnego talentu możecie znaleźć u Dominika Juszczyka, specjalisty w tym temacie.

Kiedy już zrobisz test, wróć do mnie i napisz jakie wyniki Ci wyszły. Ciekawa jestem jakie talenty mają judocy i judoczki 🙂

What character traits help in sport? What causes that despite the defeats – you wade forward? How can you consciously take care of your strengths?

When I was a little girl, together with my sister we liked to ‘sugar’ my parents and their guests during their social meetings. Our band was called “Lalamido” and we were reciting poems, singing songs, dancing in other words showing off. The shows were natural, not forced, spontaneous. They were accompanied by a slight stress (which I remember even today), but always our fears were compensated by applause and praise. In primary school, I served as the host of class, I played major roles in all drama performances, and at the same time I was physically fit. All these experiences definitely were building  my confidence.

Gentle way = Judo

Then I started my adventure with judo, which has taught me plenty of very useful values. My coach Jarosław Mroczko played a very significant role in teaching me principals such as respect – for him, for my opponent and colleagues from the mat. Bow in judo is very important; we need to bow before and after the fight, before and after entering the mat as well as during exercises with a partner.  Beginning of my sport career wasn’t easy.  During the first four years I was constantly loosing, which taught me humbleness, because it turned out I wasn’t the best. However, thanks to all that I gritted my teeth and I worked ever harder which can be called stubbornness or consistence. Apart from tatami, already in high school, self-discipline was always guiding me. When my friends from the block were sitting outside I was always on my way to the training. I had to be at home by 10 pm everyday – that was my father’s rule. During my trainings, nail polish, hair dyeing or make up were out of question. Moreover, judo is a sport for intelligent people. You need to take advantage of opponent’s mistakes and use the minimum of your strength at the same time.  It is not as easy as it seems. Of course, there are also non-sporting aspects. During the camps, training camps you can meet many new friends, new friendships are born. Teens become more independent. They are able to realize that if they don’t tidy up their room, they will have a mess, and their mom won’t help. By the way, when will my daughters realize that??

Analyzing the strengths

Recently, almost 10 years after I stopped competitive sport, I decided to take the Gallup’s talents assessment. I wanted to check my strengths and have it in writing. During the first, basic version the test is supposed to determine 5 (out of 34) most significant talents you have.  What is talent? Talent is an innate and repeatable way of thinking, feeling and reacting, which can be productively applied. Once you have answered 177 questions by selecting 1 of 2 replies, which you are closer to – you  get a report that describes our strengths. The TOP five answers are the key. You get their description and advice how can you reinforce and take care of them. The test costs 15$, however its benefits are definitely worth a try. First of all you can finally focus on your strengths. Alike in judo, you can focus on few techniques, which you use in your fights and improve them. Therefore, once you know your talents you can work more effectively, which makes your productivity (in life, at work, in sport) increases.

Here you get the greatest scope for your development and you can quickly reach your goal. Therefore, I recommend it not only to businessmen and managers, but also athletes.

My strengths

My result was not a surprise. My 5 talents  (test is Polish, results in English):

  1. Communication
  2. Woo
  3. Focus
  4. Activator
  5. Relator

Each of these features can be matured or not. However, the description of each individual talent can be found at Dominika Juszczyk, a specialist in this topic.

Once you do the test, please come back and share with me. I wonder what talents do judokas have.